Pojam i sastojci maltera

malter

Pod pojmom malteri podrazumevaju se vezivna kamena sredstva nastala veštačkim putem, čija je osnovna odlika očvršćavanje na vazduhu, u vlažnoj sredini ili u vodi. Oni predstavljaju homogenu, vlažnu masu nastalu kao mešavina agregata, vezivanog sredstva i vode. Kao agregat najčešće se koristi pesak sitnije granulacije, sa krupnoćom zrna do najviše 4 mm. Pesak veće krupnoće ne upotrebljava se kao agregat s obzirom da se malteri nanose uglavnom kao tanki slojevi čija debljina nikada nije veća od 3 cm. Vezivo je najvažniji sastojak maltera, jer od njegove vrste i količine najviše zavisi kvalitet malter. Ukoliko se stavi prevelika količina veziva prilikom spravljanja maltera, dolazi do pojave pukotina na malterisanoj površini. Za spravljanje maltera koriste se različite vrste veziva,  koja mogu biti organskog ili neorganskog porekla. Najčešća organska veziva za malter su: polimerni lateksi, praškaste emulzije, tečne smole, katran, bitumen itd. Zavisno od potreba, tj. od načina i brzine očvršćavanja, kao i od svojstava i primene maltera, kao neorganska veziva mogu se koristiti: gips, kreč i cement. Osnovni sastojak maltera koji se prave od neorganskih veziva čini i voda. Ona služi za povezivanje praškastih i zrnastih materijala, za vezivanje i očvršćavanje maltera i određuje „gustinu“ maltera. Radi dobijanja kvalitetnijeg maltera, prilikom njegovog pravljenja, mogu se koristiti i  razni dodaci malterima. Oni mogu da budu hemijski ili mineralni, a najvažniji dodatak je plastifikator (najčešće kreč), koji omogućava lakšu ugradnju i obradu maltera.